POLITYKA RODO

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych


w firmie HABER Piotr i Wiesław Łukaszkiewicz, ul. Fiedlera 1; 62-022 Rogalinek

z dnia 24.05.2018 roku

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest HABER Piotr i Wiesław Łukaszkiewicz, ul. Fiedlera 1; 62-022 Rogalinek NIP: 777-10-19-082;

 2. Inspektorem ochrony danych w HABER Piotr i Wiesław Łukaszkiewicz, ul. Fiedlera 1; 62-022 Rogalinek jest Właściciel firmy Piotr Łukaszkiewicz nr tel. 602 796 177;

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia współpracy z firmą w zakresie produkcji opakowań z folii PET oraz realizacji działalności firmy.

 4. Odbiorcą danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

  • Właściciel i przedstawiciele firmy,

  • podmiot zewnętrzny, zajmujący się obsługą księgową, kadrową, obsługą BHP firmy, obsługą prawną firmy, kontrahenci, którzy otrzymają dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom komunikacji, klienci, którzy otrzymają dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom komunikacji;

  • podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej,

  • właściwy organ podatkowy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa tj. nie dłużej niż 5 lat;

 6. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;

 8. Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla nawiązania współpracy z firmą HABER;

 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

Pełna Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w biurze HABER Piotr i Wiesław Łukaszkiewicz, ul. Fiedlera 1; 62-022 Rogalinek